Novinky v roce 2023

novinky-2023

Sepsali jsme pro vás novinky z oblasti daní a mezd, které v roce 2023 vyšly v platnost. Je pravděpodobné, že jste o některých už slyšeli nebo jste změny dokonce sami pocítili, některé však možná budou nové. Ať už tak či tak, určitě nebude na škodu si je připomenout.

Minimální mzda

Od 1. 1. 2023 se zvýšila základní sazba minimální měsíční mzdy na 17 300,- Kč. Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) to znamená, že musí zaplatit měsíčně zdravotní pojištění ve výši 2 336,- Kč.

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je příspěvek na stravování v peněžní formě. Prvotně byl zaveden v daňovém balíčku v roce 2021. Podoba příspěvku platí i nadále v roce 2023. Stravenkový paušál je nově v nejvyšší optimální výši 107,10,- Kč. U zaměstnavatele je plně daňově účinný, stejně tak u zaměstnance je od daně osvobozený a nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Jakákoliv vyšší částka pak bude zdaněna jako běžná mzda zaměstnance včetně odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Změna u Dohody o pracovní činnosti

1.1.2023 vešla v platnost nová částka pro výpočet započitatelného příjmu u dohody o pracovní činnosti. Pokud částka přesáhne 4 000,- Kč za kalendářní měsíc, je nutné platit zdravotní pojištění.

Sazby pojistného pro zaměstnavatele a zaměstnance v roce 2023

Sazby pojistného pro rok 2023 jsou určeny zákonem o pojistném na sociální zabezpečení takto:

  • u zaměstnavatele 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, kdy se toto procento skládá z 21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
  • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu

Celkem tedy činí pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance 31,3 % (24,8 % + 6,5 %), kdy se pojistné zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

V dalších případech jsou sazby pojistného následovné:

  • u osob samostatně výdělečně činných 29,2%
  • u osob dobrovolně důchodově pojištěných 28%
  • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu

Od 1. 1. 2023 je zaměstnavatel povinen odvádět příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zároveň musí platit vyšší pojistné u zaměstnanců, kteří jsou zdravotnickými záchranáři anebo členy hasičského záchranného sboru.

Periodické a vstupní lékařské prohlídky

Od 1. 1. 2023 došlo ke změně periodických lékařských prohlídek. Do konce roku 2022 platilo, že periodické prohlídky byly povinné pro všechny kategorie.

U prací zařazených do 1. a 2. kategorie „bez rizika“, se periodická prohlídka nyní bude konat pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance. U 3. a 4. kategorie zůstávají periodické kontroly nadále povinné.

Periodická prohlídka má za úkol zjistit případnou změnu zdravotního stavu zaměstnance, který by mohl vést k nemožnosti výkonu práce zařazené do konkrétní kategorie. Četnost periodických prohlídek je dána vyhláškou o pracovnělékařských službách.

Pravidla pro vstupní prohlídky zatím nadále přetrvávají, i ty ale plánuje Ministerstvo zdravotnictví u nerizikových profesí v budoucnu regulovat.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.