Manka a škody – dopad do DPH

Manka A Skody

V průběhu inventarizací může nastat mnoho situací. Jednou z těch méně příjemných je zjištění manka nebo škody, když se nějaký majetek nebo zásoby ztratí nebo jsou odcizeny či poškozeny. Tuto situaci je nutné zohlednit nejen v účetnictví, ale je nutné provést opravy i v dani z přidané hodnoty.

Plátce DPH má povinnost v nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku vrátit původně uplatněný nárok na odpočet DPH. Pro stanovení částky, kterou musí plátce z původně uplatněného odpočtu vrátit, je rozhodující, zda se jedná o metodu vyrovnání nebo úpravy.

Metoda vyrovnání se použije v případě zásob, u nichž je uplatněn odpočet v minulosti ve lhůtě 3 let. Takový odpočet by měl plátce vrátit celý. Jelikož zásoby nejsou v zákoně o DPH blíže specifikovány, poměrně spornou oblastí zůstává otázka, zda vrátit uplatněný odpočet u chybějících zásob včetně vedlejších pořizovacích nákladů (například dopravy), či bez nich. Metoda úpravy se použije v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet ve lhůtě pěti let. Vrácena by měla být ta část odpočtu, která zbývá do celé pětileté lhůty.

Zástupci Generálního finančního ředitelství v rámci Koordinačního výboru Komory daňových poradců ČR konstatovali, že pouze úprava nebo vyrovnání odpočtu DPH související s daňově uznatelným nákladem podle zákona o daních z příjmů představuje daňově uznatelný výdaj. Naopak náklad z titulu úpravy nebo vyrovnání odpočtu DPH u nedoložených mank a škod je daňově neuznatelným výdajem.

Problematika dodanění mank a škod není úplně jednoduchou záležitostí a mnoho společností s ní nemá praktické zkušenosti. Při nerespektování požadavků zákona může ale dojít k uplatnění sankcí ze strany finančního úřadu. Pokud byste v této problematice potřebovali poradit, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.