Informace k novele zákoníku práce

Novela Zakoniku Prace

Od 1. října 2023 nabyla účinnosti novela č. 281/2023 Sb. upravující zákoník práce. Níže naleznete shrnutí toho, co se změnilo a jak to ovlivní Vaše podnikání.

Změnila se lhůta informování zaměstnanců o jejich právech a povinnostech

Lhůta pro informování zaměstnanců o jejich právech a povinnostech neuvedených v pracovní smlouvě, ale vyplývající z pracovního poměru, byla zkrácena. Namísto jednoho měsíce musí nově zaměstnavatel tuto informaci poskytnout zaměstnanci do sedmi kalendářních dní od data vzniku pracovního poměru. Požadované informace lze zahrnout například do tzv. nástupního balíčku. Schovejte si pak především doklad o předání takových informací (stačí např. formou datové schránky či e-mailem).

Výhody pro „dohodáře“

Jestliže zaměstnáváte pracovníky na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, čeká Vás hned několik změn.

Nejvýznamnější inovací je zavedení práva na placenou dovolenou. Nové ustanovení, které vejde v platnost 1.1.2024, zní: „U zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.“ Na dovolenou bude mít zaměstnanec nárok po odpracování alespoň 4 týdnů a současně minimálně 80 hodin. Za každých skutečně odpracovaných 20 hodin, vznikne právo na cca 1,5 hod dovolené. Výsledek se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru.

Zaměstnanci na dohodu získávají také příplatky za práci ve svátek, o víkendu, práci v noci a také ve ztíženém pracovním prostředí. Zároveň mají nárok na volno kvůli všem přípustným překážkám v práci, například způsobenou lékařskou návštěvou. Za překážky není poskytována náhrada mzdy, pokud nedojde k individuální dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Překážky v práci však budou brány v úvahu při výpočtu odpracované doby pro kalkulaci dovolené.

Novela dále stanovuje povinnost zaměstnavatele písemně určit rozvrh pracovní doby zaměstnance alespoň 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je rozvrh připraven. Můžete se také vzájemně domluvit na jiné době (alespoň však 1 den) a stvrdit takovou dohodu podpisy. I zde platí povinnost písemně informovat „dohodáře“ do 7 dnů od zahájení výkonu práce. V případě nesplnění informační povinnosti hrozí pokuta až 200 000 Kč.

Home office

Práce na dálku se stává dnes již běžnou praktikou u spousty zaměstnavatelů.

Nové znění určuje, že práci na dálku lze vykonávat pouze na základě písemné dohody, kterou bylo nutno uzavřít do konce října 2023. Zaměstnavatel ji může nařídit zaměstnanci pouze za situace, kdy o tom rozhodne orgán veřejné moci na nezbytně nutnou dobu.

Novela rovněž upravuje náhrady nákladů spojených s výkonem práce na dálku. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodnou na předem dané paušální náhradě nebo zaměstnanec prokáže své skutečné náklady. Mohou se také písemně domluvit, že náhrady nákladů si zaměstnanec uplatňovat nebude.

Rodičovská dovolená

Do této chvíle nebylo vyžadováno, aby zaměstnanec oznámil zaměstnavateli nástup na rodičovskou dovolenou s předstihem. Nově je však zaměstnanec povinen před nástupem podat písemnou žádost o rodičovskou dovolenou nejméně 30 dní předem.

Digitalizace

Hlavní změnou je oblast HR agendy, která se přesouvá do digitálního prostředí a zahrnuje liberálnější režim doručování. Jedná se zejména o dvoustranné právní jednání, při kterém dochází ke vzniku, změně či zániku pracovního poměru. Tato ujednání mohou být uzavřena prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Zaměstnanec je oprávněn od takto uzavřených dokumentů odstoupit, avšak nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy je obdržel.

Co dál?

Pokud budete potřebovat některou oblast schválené novely zákoníku práce přiblížit, neváhejte se na nás obrátit.

Nechte nám na
sebe kontakt

    Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.